نشریه اندیشه راهبردی شهرسازی

 

یکی از راه‌های توسعه علم و دانش فنی از یک طرف بهره‌گیری از علوم محیطی و از طرف دیگر ارتباط پژوهشگران و علم آوران آن عرصه می‌باشد. نشریات علمی و پژوهشی در همین راستا سعی در انتقال علوم پیشرفته و ارتباط علوم محیطی با یکدیگر هستند. نشریه اندیشه راهبردی شهرسازی نیز سعی دارد در حوزه شهرسازی و زیرشاخه‌های شهرسازی با انتقال یافته‌های برگرفته از تحقیق و گزارش‌های علمی - پژوهشی و تخصصی در ارتقای این رشته قدمی کوچک ولی مؤثر بردارد.

این نشریه به دلیل جایگاه ویژه و تأثیرگذار خود در بین جوامع علمی و تخصصی سعی دارد از طریق انتقال یافته‌های به دست آمده به اهمیت رشته شهرسازی به طور اهم و گرایش‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری به طور اخص در جوامع مدنی امروز بپردازد. متأسفانه رشته شهرسازی علی‌رغم ابعاد گسترده و تأثیرگذار خود در زندگی روزمره همواره تحت نفوذ و مداخله تفکراتی بوده است که در نهایت خروجی مناسبی را به ارمغان نیاورده و همیشه مورد انتقاد اکثریت مردم قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به شهرهای جدید اشاره کرد که به نظر می‌رسد ایرادهای وارد بر آن‌ها کم نباشد.

در این نشریه سعی ما پرداختن به مبانی نظری و ریشه‌های اصلی شهر و شهرنشینی و توسعه شهری با استفاده از تجارب و اندیشه‌های نوین در جهان می‌باشد. امیدواریم بتوانیم با انتشار مقالات ارزشمند محققین در حوزه شهرسازی این نقصان علمی و تخصصی را جبران و چراغ راهی برای آیندگان باشیم.

با احترام و آرزوی بهروزی

مدیر مسئول اندیشه راهبردی شهرسازی (UST)

  


نشریه اندیشه راهبردی شهرسازی طبق صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، به شماره 1/209323/د و به تاریخ  1400/07/27 فعالیت خود را آغاز کرده است

توالی نشر:  دو فصلنامه

نوع مقالات: پژوهشی (Research/ Original/ Regular Article)، مطالعه موردی (Case-study) و کاربردی (Applied Article) 

نوع داوری: دو سو ناشناس (تعیین سه داور، تائید دو داور برای پذیرش مقاله الزامی است)

نوع انتشار: الکترونیکی

نرخ پذیرش مقالات: 10 درصد

نرم افزار مشابهت یاب: سمیم نور(حداکثر مشابهت 30 درصد)

هزینه بررسی و انتشار: ندارد

آدرس نشریه درشبکه های اجتماعی

  

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، آذر 1401، صفحه 1-198 

دلایل عدم موفقیت برنامه TDR در طرح های توسعه شهری ایران

صفحه 80-95

10.30479/ut.2022.17418.1108

اکبر محمدی؛ بهرام امین زاده گوهرریزی؛ نازنین حسین پور


ابر واژگان

نشریات مرتبط