تماس با ما

نشانی قزوین. خیابان نوروزیان. دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). دانشکده معماری و شهرسازی. دفتر نشریه "اندیشه شهرسازی

تلفن و فکس: 8371235 – 0281