اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رحیم هاشم پور

شهرسازی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

ra_hashempouratyahoo.fr

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهرام امین زاده گوهری

شهرسازی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

bahram.aminizadehatgmail.com

دکتر ناصر براتی

شهرسازی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

naser_barati2006atyahoo.com

دکتر سید حسین بحرینی

شهرسازی استاد- دانشگاه تهران

hbahrailatut.ac.ir

دکترمصطفی بهزادفر

طراحی شهری دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران

behzadfaratiust.ac.ir

دکتر محمد رضا پور جعفر

طراحی شهری استاد- دانشگاه تربیت مدرس

pourjafaratyahoo.com

دکتر مجتبی رفیعیان

برنامه ریزی شهری دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس

rafieiyanatyahoo.com

دکتر اسفندیار زبردست

شهرسازی استاد- دانشگاه تهران

zebardstatut.ac.ir

دکتر اسماعیل شیعه

شهرسازی دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران

es-shiehatiust.ac.ir

دکتر منوچهر طبیبیان

پردیس هنر های زیبای دانشگاه تهران استاد-دانشگاه تهران

matabibianatyahoo.com.au

دکتر مصطفی عباس زادگان

طراحی شهری دانشیار - دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران

abbaszadeganatiust.ac.ir

دکتر رحیم هاشم پور

شهرسازی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

ra_hashempouratyahoo.fr

دبیر اجرایی

محمدرضا اطلس باف

- کارشناس- دانشکده شهرسازی

andishehshahrsaziatgmail.com
02818371235